Input:

Uplatnenie odkladu platenia dane a povolenie splátok dane od 1.1.2019

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Uplatnenie odkladu platenia dane a povolenie splátok dane od 1.1.2019

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 57 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej iba „Daňový poriadok”) môže na žiadosť daňového subjektu správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je to v súlade so zákonom č.358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach len v prípade, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 Daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Uvedené však neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 000 eur. 

Daňový subjekt spolu so žiadosťou musí predložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, pričom povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie. Žiadosť o odklade platenia dane alebo platenie dane v splátkach nemá predpísanú formu a je potrebné ju zaslať miestne príslušnému správcovi dane.


Príklad:

Čo by mala obsahovať analýza finančnej a ekonomickej situácie na účely povolenia odkladu dane alebo splátok dane?

Analýza finančnej a ekonomickej situácie na účely povolenia odkladu alebo splátok by mala obsahovať také údaje, z ktorých správca dane vie zistiť aktuálnu ekonomickú a finančnú situáciu daňového subjektu. Pri analýze finančnej a ekonomickej situácie je možné vychádzať najmä z údajov vykázaných v predloženej účtovnej závierke, ktoré predstavujú hlavný zdroj informácií. Na základe uvedených údajov správca dane môže vypočítať osvedčené a publikované ukazovatele finančnej analýzy podniku. Výpoveď o finančnej situácii daňového subjektu je možné získať napr. analýzou schopnosti daňového subjektu hradiť svoje záväzky, t.j. aj záväzok voči štátu, na ktorý žiada odklad. Pre tento účel je možné využiť napr. ukazovateľ pohotovej likvidity, ukazovateľ celkovej zadlženosti, analytický list. U daňovníkov, ktorí nevedú účtovníctvo, je možné pri analýze finančnej a ekonomickej situácie vychádzať napr. z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. V žiadosti môže daňový subjekt navrhnúť výšku splátok, avšak pre správcu dane nie je návrh záväzný.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.


Príklad:

Správca dane vyrubil spoločnosti XY, s.r.o. v zmysle § 68 ods.5 Daňového poriadku rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2018 vo výške 6 150 € rozhodnutím, ktoré mu bolo doručené 4. júna 2019 so splatnosťou tohto rozdielu dane 17. júna 2019. Spoločnosť XY, s.r.o. 14.júna 2019 požiadala o povolenie odkladu platenia dane (rozdiel dane) do 31. 12.2021.

Správca dane nevyhovel tejto žiadosti z dôvodu, že nebola dodržaná, resp. bola prekročená doba 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane- rozdielu dane. Inými slovami, odo dňa splatnosti rozdielu dane, dňom od 17. júna 2019 do 17. júna 2021 plynie doba 24 mesiacov, v rámci ktorej môže správca dane povoliť odklad platenia dane, v rámci ktorej môže správca dane povoliť odklad platenia dane.

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak však trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.


Príklad:

Daňový subjekt podal v máji 2019 žiadosť o platenie dane 2 400 eur v splátkach. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu povolil zaplatiť daňový nedoplatok vzniknutý 31.5.2019 vo výške 2 400 eur v 3 splátkach. Rozhodnutie o povolení splátok bolo daňovému subjektu doručené 24.júna 2019.

Platenie daňového nedoplatku v splátkach bolo povolené od dňa doručenia rozhodnutia o povolení splátok, t. j. v danom prípade od 24.júna 2019. Splátky boli určené nasledovne:

  • 800 eur do 31.10.2019

  • 800 eur do 30.11.2019

  • 800 eur do 31.12.2019

Ako správca dane vypočíta úrok z odloženej sumy, ak daňový subjekt termíny a výšky splátok dodrží?

V predmetnom prípade je suma daňového nedoplatku 2 400 eur. To znamená, že:

  • výpočet úroku zo sumy 1. splátky 800 x 10 % x 130 dní / 365

  • výpočet úroku zo sumy 2. splátky 800 x 10 % x 160 dní / 365

  • výpočet úroku zo sumy 3. splátky 800 x 10 % x 191 dní / 365

Spolu úrok z odloženej sumy = súčet súm z jednotlivých výpočtov.

V uvedenom prípade správca dane zároveň vyrubí úrok podľa § 156 ods.1 písm. a) Daňového poriadku za obdobie od dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do 23. júna 2019, pretože do doučenia rozhodnutia o povolení splátok bol daňový subjekt v omeškaní.

Ak však daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: