Input:

Kedy je orgán verejnej moci povinný sa registrovať za platiteľa DPH

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11 Kedy je orgán verejnej moci povinný sa registrovať za platiteľa DPH

Finančná správa Slovenská republika

V určitých prípadoch majú povinnosť stať sa platiteľmi DPH aj orgány verejnej moci. Patria sem štátne orgány a ich rozpočtové organizácie (napr. Úrad verejného zdravotníctva SR), štátne fondy (napr. Štátny fond rozvoja bývania), orgány územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky), iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci (rozpočtové a verejnoprávne organizácie, príspevkové organizácie).

V zmysle § 3 ods. 4 zákona o DPH štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci (patria sem aj príspevkové organizácie, ak vykonávajú činnosti vo verejnom záujme), sa z pohľadu zákona o DPH nepovažujú za zdaniteľné osoby (teda sa nevzťahuje sa na ne zákon o DPH), keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, okrem 2 nižšie uvedených výnimiek.

1. výnimka:

Ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá môže konkurovať činnosti podnikateľa, avšak len v tom prípade, že orgán verejnej moci svojou činnosťou, ktorú môže vykonávať aj podnikateľský subjekt, výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž. Kritériá pre posúdenie výrazného narušenia hospodárskej súťaže nie sú zákonom bližšie určené, preto je každý prípad potrebné posúdiť individuálne.

2. výnimka:

Ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá je uvedená v prílohe č. 8 k zákonu o DPH a túto činnosť nevykonáva v zanedbateľnom rozsahu. Ide o činnosti:

- telekomunikačné služby

- dodanie vody, plynu, elektriny a tepla

- preprava tovaru

- prístavné a letiskové služby

- preprava osôb

- dodanie nového tovaru vyrobeného na predaj

- činnosti pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr týkajúce sa pôdohospodárskych produktov vykonávané podľa predpisov o spoločnej organizácii trhu s týmito produktmi

- organizovanie obchodných veľtrhov a výstav

- skladovanie

- reklamné služby

- služby cestovného ruchu

- prevádzkovanie predajní pre zamestnancov, prevádzkovanie jedální pre zamestnancov a prevádzkovanie podobných prevádzok

- činnosti verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu iné ako tie, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 36.

Ak orgán verejnej moci bude vykonávať uvedené činnosti na pokračujúcej báze a z týchto činností bude dosahovať príjmy, má v rozsahu týchto činností postavenie zdaniteľnej osoby. Ak by tieto činnosti vykonával v zanedbateľnom rozsahu, bude naďalej považovaný za nezdaniteľnú osobu. Zákon nedefinuje mieru

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: